Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información verbo da actividade contractual do Concello de Fene, ponse ao dispor de todo o persoal interesado o presente perfil de contratante, de conformidade co establecido na Lei 30/2007 de contratos do sector público.

Ligazóns